Komunikaty Cechmistrza

Poznań, 15-04-2010r.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków WCF w Poznaniu 

Izba  Rzemieślnicza    czwartek   06-05-2010r.

ZAPROSZENIE

Zarząd Wielkopolskiego Cechu Fotografów w Poznaniu zwołuje

na dzień 6 maja 2010r.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków WCF w Poznaniu 

                            I-szy termin: godz. 18.30                         

   II-gi termin:   godz. 19.00


Proponowany porządek zebrania:

1. Przywitanie zebranych i powołanie Prezydium (przewodniczący, sekretarz).

2. Wybór prezydium Walnego Zebrania, uczczenie pamięci zmarłych członków WCF. 

3. Przedstawienie prawomocności WZ, porządku i regulaminu zebrania, oraz podjęcie uchwały o ich przyjęciu.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia,

5. Wybór komisji:

  • a) mandatowo ? skrutacyjnej
  • b) wniosków  i uchwał

6. Sprawozdanie z działalności organów samorządowych WCF za rok 2009.

  • A. Zarządu  
  • B. Komisji Rewizyjnej
  • C. Sądu Cechowego

7. Omówienie bilansu i sprawozdania finansowego za rok 2009.

8. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej

9. Dyskusja do p. 6 i 7

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • A. Przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
  • B. Przyjęcia sprawozdania Zarządu KCF i udzielenia zarządowi absolutorium, 
  • C. Przyjęcia sprawozdania Sądu Cechowego

11. Przedstawienie,  omówienie i głosowanie nad zatwierdzeniem  planu finansowego na rok 2010.

12. Ustalenie wysokości składki członkowskiej

13. Wolne głosy i wnioski

14. Zakończenie zebrania.

 

Informujemy, że do wglądu w siedzibie Fujiexpress od dnia 22.04.2010 r. będą się znajdowały następujące dokumenty:

1. Protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia

2. Sprawozdanie Zarządu WCF za 2009 r.,

3. Bilans finansowy WCF wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2009,                                 

 
Od godziny 18.15 będzie możliwość przeglądu i legalizowania gaśnic, zarówno tych firmowych, jak i samochodowych i domowych.
Ponieważ o godzinie 19.00 najdalej zaczynamy Walne, to z gaśnicami zapraszam już od 18.15
 
Weronika, mimo wyborów, będzie 20 czerwca.
Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05